Home
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 24 go┼Ťci 
PMA
Tydzie? Misyjny 2012 PDF Drukuj Email

W dniach 21- 28 pa?dziernika, w Tygodniu Misyjnym  Wspólnota Misjonarze Afryki przy wsparciu cz?onków stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki przygotowa?a wystaw? sztuki afryka?skiej. Towarzyszy?a jej wspólna modlitwa w domu w Natalinie. Zdj?cia z wystawy tutaj

 
Dary serca dla Afryki! PDF Drukuj Email

8 czerwca 2012 roku na konto Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki wp?yn??a od Przedsi?biorstwa Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ka z o.o. w D?browie Górniczej darowizna w wysoko?ci 20 tys. z?. Przekazanie powy?szej kwoty nast?pi?o w wyniku podpisanej wcze?niej umowy darowizny. Kwota darowizny, zgodnie z intencj? Darczy?cy, zosta?a przekazana na budow? studni g??binowej w Afryce- w Burkina Faso (Aribinda, gmina Kelbo, wioska Tahadi).

Tak?e Przedsi?biorstwo Miejskie MZUM.PL Spó?ka z o.o. w D?browie Górniczej  jeszcze w dniu 3 kwietnia 2012 r. przekaza?o na konto Stowarzyszenia darowizn? w wysoko?ci 3 tys. z?. z przeznaczeniem na budow? studni w Burkina Faso w miejscowo?ci Aribinda, gdzie swoj? misyjn? pos?ug? pe?ni o. Marcin Zagu?a pochodz?cy z D?browy Górniczej. Darowizna niezw?ocznie zosta?a przekazana na konto Zgromadzenia Misjonarzy Afryki - Ojców Bia?ych ze wskazaniem jej wykorzystania.

Dzi?kujemy w imieniu sparagnionej Afryki!

 Ps. Podstawowym problemem w Afryce jest brak pitnej wody. Brakuje dost?pnych jej uj?? a wska?niki zanieczyszczenia przekraczaj? cz?sto wszelkie dopuszczalne normy. Cz?sto otwarte zbiorniki wodne s? g?ównym powodem chorób i rozprzestrzeniania si? paso?ytów niebezpiecznych dla zdrowia i ?ycia ludzi. Woda jest podstawowym warunkiem ?ycia, jest konieczna do utrzymania higieny osobistej, pozwala uprawia? ziemi?, utrzyma? przy ?yciu zwierz?ta. Woda daje mo?liwo?ci aktywnego rozwoju i wyj?cia z biedy. Dost?p do wody to kwestia ?ycia i ?mierci setek tysi?cy osób. Jej zdobycie jest coraz trudniejsze i dro?sze a budowanie g??bokich studni z pompami przerasta mo?liwo?ci ?yj?cych w  ubóstwie mieszka?ców Afryki. Dlatego ka?da pomoc jest bezcenna!  

 
PDF Drukuj Email

Niezliczone ilo?ci masek z ró?nych regionów Afryki, hebanowych figurek, instrumentów muzycznych, ozdób, elementów wyposa?enia wojowników i innych przedmiotów to bogaty zbiór eksponatów, który po odbyciu d?ugiej podró?y z Pampeluny w Hiszpanii znalaz? si? w Natalinie- siedzibie Zgromadzenia Ojców Bia?ych Misjonarzy Afryki. Cz?onkowie PMA podj?li prac? przy katalogowaniu tego cennego zbioru, przygotowuj?c dokumentacj? fotograficzn?, segreguj?c oraz ... podziwiaj?c sztuk? afryka?sk?. Przedmioty pochodz? g?ównie z Afryki Wschodniej i centralnej i z pewno?ci? b?d? ozdob? niejednej wystawy sztuki afryka?skiej.

 
Obecno?? Anio?a... PDF Drukuj Email

(z korespondencji siostry Dolores)

W tych dniach odwiedzili?my naszych staruszków, którzy po ?mierci swoich bliskich zostali troch? sami. Jednak jak wida?, w Afryce trudno o samotno??… Kiedy odwiedzili?my Babci? Simby, która si? nim opiekowa?a, dom by? pe?ny dzieci. Akurat w przeddzie? Babcia otrzyma?a swoj? ma?? rent? i kupi?a dla ca?ej rodziny wielk? kur?. Od rana zacz??o si? przygotowanie, mo?e wieczorem b?dzie gotowa…

Wi─Öcej…
 
Matka pe?ni ?ycia... PDF Drukuj Email

(z korespondencji siostry Dolores)

... Zawsze zabiegana Matka w domu, tak ma?o my?li o sobie… a cz?sto o innych. Wie, ?e jej zadaniem s? dzieci, dom, rodzina, m??, praca i jeszcze przyjaciele, ma?y ogródek… Ci?gle co? nowego, ci?gle ma?o czasu by pomy?le? o sobie… Ale nie brakuje u?miechu na jej twarzy, pomimo zapracowania, ma si??, by wsta? wcze?nie rano… by zaczyna? od nowa szary zwyczajny dzie?, a jednak tak inny od poprzedniego. Nie ma czasu nawet, by pomy?le? o swoim zdrowiu, cho? trzeba by by?o… ale to pozostaje na drugim miejscu.

Wi─Öcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 nast─Öpna > ostatnia >>

Strona 4 z 6