Home
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba gości

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 5 goĹ›ci 
PMA
PDF Drukuj Email

8 stycznia 2011r. mia?o miejsce kolejne w historii naszego Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie. G?ównym powodem jego zwo?ania by?a konieczno?? dokonania zmian w Zarz?dzie, zwi?zana przede wszystkim z wyjazdem dotychczasowego prezesa kol. A. Cytrynowskiego do Afryki. Atmosfera spotkania jak zwykle by?a bardzo przyjazna lecz obrady odbywa?y si? zgodnie z regu?ami walnego zebrania; dokonano wyboru Przewodnicz?cego, uchwalono regulamin obrad, zatwierdzono porz?dek zebrania.

WiÄ™cej…
 
Doktor Ewa w korespondencji z Afryki! PDF Drukuj Email

Doktor Ewa Gniadek jest lekarzem pediatr?, cz?onkiem Stowarzyszenia "Przyjaciele Misjonarzy Afryki". W pierwszych dniach grudnia 2009 roku wyjacha?a do Tanzanii, by jako wolontariuszka przez kilka miesi?cy pracowa? w szpitalu. Przesy?a swoje osobiste refleksje i opisuje swój sposób widzenia Afryki.

WiÄ™cej…
 
Wy?cig o Afryk? (1880-1900) PDF Drukuj Email

Wy?cig o Afryk? by? okresem szybkiej kolonizacji kontynentu afryka?skiego przez mocarstwa europejskie. Nie by?o by go, gdyby Europa nie prze?ywa?a szczególnego rozwoju gospodarczego, spo?ecznego i wojskowego.

WiÄ™cej…
 
Logo Stowarzyszenia PMA PDF Drukuj Email
Kolega Adam Filip, cz?onek za?o?yciel Stowarzyszenia i pomys?odawca logo tak opisuje jego wymow?:
Logo Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” to serce po??czone z kontynentem Afryki. ?W bry?? utworzon? przez to po??czenie wpisane s? litery PMA – skrót nazwy stowarzyszenia. Serce ma kolor czerwony, Afryka – kolor zielony, a litery kolor bia?y. Wszystkie dobre czyny bior? si? z mi?o?ci. A ta kojarzy si? dla nas z sercem– wi?c to pierwszy element logo. Serce jest czerwone - symbol niesienia pomocy. Celem dzia?ania stowarzyszenia jest szeroko rozumiana Afryka – wi?c to drugi element. Afryka jest koloru zielonego. Jest to misyjny kolor tego kontynentu.
WiÄ™cej…
 
Cz?onkostwo w Stowarzyszeniu "Przyjaciele Misjonarzy Afryki" PDF Drukuj Email
Na pocz?tku listopada 2008r. otrzymali?my postanowienie S?du Rejonowego w Lublinie, XI Wydzia? GospodarczyKrajowego Rejestru S?dowego, na mocy którego zostali?my wpisani do Krajowego Rejestru S?dowego(KRS) jako Stowarzyszenie pod nazw? „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” i otrzymali?my nr KRS: 0000316752. ?Postanowienie to oznacza, ?e jeste?my oficjalnie zarejestrowan? organizacj?, która b?dzie dzia?a? dla dobra spo?eczno?ci, w ramach wyznaczonych przez swój statut i przepisy prawa polskiego.
Chcieliby?my pokrótce przedstawi? spraw? cz?onkostwa w stowarzyszeniu.
WiÄ™cej…
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6