Home Statut
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 12 go┼Ťci 
Statut Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Spis tre┼Ťci
Statut Stowarzyszenia
Rozdz. II Cele i sposoby ich realizacji
Rozdz. III Cz?onkowie- prawa i obowi?zki
Rozdz. IV W?adze Stowarzyszenia
Rozdz. V Majatek i Fundusze
Rozdz. VI Terenowe jednostki organizacyjne
Rozdz. VII Postanowienia ko?cowe
Wszystkie strony
Rozdzia? I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazw?: Przyjaciele Misjonarzy Afryki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, chc?cych realizowa? jego cele.
Siedziba stowarzyszenia mie?ci si? w Domu Misjonarzy Afryki: Natalin, ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
Terenem dzia?ania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie mo?e dzia?a? na terenie innych pa?stw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn?.

§ 4

Stowarzyszenie mo?e posiada? odznaki: organizacyjn? i honorowe, na podstawie uzyskanych zezwole?.

§5

Stowarzyszenie jest zawi?zane na czas nieograniczony. Dzia?a na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z pó?niejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§6

Stowarzyszenie mo?e nale?e? do innych krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Dzia?alno?? Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo?ecznej cz?onków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo?e zatrudnia? pracowników.