Home Projekty PMA
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 29 go┼Ťci 
Nasze dzia?ania
"Cz?owiek jest wielki przez to, czym dzieli si? z innymi..." PDF Drukuj Email

W lutym 2013 roku na konto Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki” wp?yn??a darowizna w wysoko?ci 20 tys. z? na budow? studni w Afryce w Burkina Faso (Aribinda, gmina Kelbo, wioska Tahadi).

Darczy?c? jest Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w D?browie Górniczej. Darowizna jest kolejnym wsparciem finansowym dzia?alno?ci polskich misjonarzy w Afryce przez to Przedsi?biorstwo. Okazana pomoc ?wiadczy o wra?liwo?ci i ofiarno?ci Darczy?cy.

 

Z serca dzi?kujemy za zaanga?owanie na rzecz misji w Afryce.

 
Tydzie? Misyjny 2012 PDF Drukuj Email

W dniach 21- 28 pa?dziernika, w Tygodniu Misyjnym  Wspólnota Misjonarze Afryki przy wsparciu cz?onków stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki przygotowa?a wystaw? sztuki afryka?skiej. Towarzyszy?a jej wspólna modlitwa w domu w Natalinie. Zdj?cia z wystawy tutaj

 
Dary serca dla Afryki! PDF Drukuj Email

8 czerwca 2012 roku na konto Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki wp?yn??a od Przedsi?biorstwa Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ka z o.o. w D?browie Górniczej darowizna w wysoko?ci 20 tys. z?. Przekazanie powy?szej kwoty nast?pi?o w wyniku podpisanej wcze?niej umowy darowizny. Kwota darowizny, zgodnie z intencj? Darczy?cy, zosta?a przekazana na budow? studni g??binowej w Afryce- w Burkina Faso (Aribinda, gmina Kelbo, wioska Tahadi).

Tak?e Przedsi?biorstwo Miejskie MZUM.PL Spó?ka z o.o. w D?browie Górniczej  jeszcze w dniu 3 kwietnia 2012 r. przekaza?o na konto Stowarzyszenia darowizn? w wysoko?ci 3 tys. z?. z przeznaczeniem na budow? studni w Burkina Faso w miejscowo?ci Aribinda, gdzie swoj? misyjn? pos?ug? pe?ni o. Marcin Zagu?a pochodz?cy z D?browy Górniczej. Darowizna niezw?ocznie zosta?a przekazana na konto Zgromadzenia Misjonarzy Afryki - Ojców Bia?ych ze wskazaniem jej wykorzystania.

Dzi?kujemy w imieniu sparagnionej Afryki!

 Ps. Podstawowym problemem w Afryce jest brak pitnej wody. Brakuje dost?pnych jej uj?? a wska?niki zanieczyszczenia przekraczaj? cz?sto wszelkie dopuszczalne normy. Cz?sto otwarte zbiorniki wodne s? g?ównym powodem chorób i rozprzestrzeniania si? paso?ytów niebezpiecznych dla zdrowia i ?ycia ludzi. Woda jest podstawowym warunkiem ?ycia, jest konieczna do utrzymania higieny osobistej, pozwala uprawia? ziemi?, utrzyma? przy ?yciu zwierz?ta. Woda daje mo?liwo?ci aktywnego rozwoju i wyj?cia z biedy. Dost?p do wody to kwestia ?ycia i ?mierci setek tysi?cy osób. Jej zdobycie jest coraz trudniejsze i dro?sze a budowanie g??bokich studni z pompami przerasta mo?liwo?ci ?yj?cych w  ubóstwie mieszka?ców Afryki. Dlatego ka?da pomoc jest bezcenna!  

 
PDF Drukuj Email

Niezliczone ilo?ci masek z ró?nych regionów Afryki, hebanowych figurek, instrumentów muzycznych, ozdób, elementów wyposa?enia wojowników i innych przedmiotów to bogaty zbiór eksponatów, który po odbyciu d?ugiej podró?y z Pampeluny w Hiszpanii znalaz? si? w Natalinie- siedzibie Zgromadzenia Ojców Bia?ych Misjonarzy Afryki. Cz?onkowie PMA podj?li prac? przy katalogowaniu tego cennego zbioru, przygotowuj?c dokumentacj? fotograficzn?, segreguj?c oraz ... podziwiaj?c sztuk? afryka?sk?. Przedmioty pochodz? g?ównie z Afryki Wschodniej i centralnej i z pewno?ci? b?d? ozdob? niejednej wystawy sztuki afryka?skiej.

 
Afryka w Strzy?owie... PDF Drukuj Email

 

30 wrze?nia 2011r. o godzinie 18 mia?o miejsce uroczyste otwarcie wystawy sztuki afryka?skiej w Strzy?owie, organizowane przez stowarzyszenie PMA i Misjonarzy Afryki. Zapraszamy do obejrzenia  fotoreporta?u.

Na pocz?tku tego wystawy Pani dyrektor domu kultury serdecznie powita?a Pana burmistrza miasta Strzy?ów a tak?e organizatorów tak wspania?ej wystawy. W naszym imieniu pragniemy jeszcze raz podzi?kowa? Pani dyrektor za wspania?? atmosfer?, która towarzyszy?a tej wystawie od samego pocz?tku. Wyrazy podzi?kowania kierujemy te? do tych, którzy osobi?cie brali udzia? w samym przygotowaniu tej wystawy: rodzinie Pa?stwa Górnickich, Filipów, Pani Agnieszce Bradli?skiej i do wielu wspania?ych ludzi tam spotkanych, których nie sposób wymieni?.

 
Wystawa w Cycowie PDF Drukuj Email

 

Dom Kultury w Cycowie, Zgromadzenie Misjonarzy Afryki oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki wspólnie zorganizowa?y wystaw? po?wi?con?  sztuce afryka?skiej (fotoreporta? z wystawy).Wi?cej o tym wydarzeniu mo?na znale?? tutaj. Zapraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 nast─Öpna > ostatnia >>

Strona 1 z 3