Home Archiwum
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba go┼Ťci

Nasz─ů witryn─Ö przegl─ůda teraz 10 go┼Ťci 
Archiwum
PDF Drukuj Email

Miniony rok by? dla Stowarzyszenia drugim rokiem dzia?ano?ci. Zgodnie z celami, które postawili?my przed sob? i zapisali?my w Statucie, realizowane by?y ró?norodne inicjatywy...

Wiecej- w artykule dost?pnym w ostatnim G?osie Afryki. Zapraszamy do lektury.

 
PDF Drukuj Email

W dniu1 maja 2010 roku o godzinie 11.00 w ko?ciele p.w. ?w. Stanis?awa Biskupa i M?czennika na S?awinku w Lublinie odprawiona zosta?a uroczysta Eucharystia Dzi?kczynna za 25 lat obecno?ci Misjonarzy Afryki Ojców Bia?ych w Polsce. Przewodniczy? jej Ks. Bp.Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Józef Wróbel.

Z ca?ego serca, pe?ni uznania i szacunku dla Naszych Przyjació? Ojców Bia?ych, sk?adamy serdeczne gratulacje z okazji tego jubileuszu, ?ycz?c wszelkiego dobra, a przede wszystkim, aby ka?dy Wasz dzie? przepe?nia?a ?wiat?o??, Mi?o?? i Bo?a Rado??.

Dzi?kujemy za te pi?kne 25 lat, ?ycz?c kolejnych jubileuszy w zdrowiu i z Bo?ym b?ogos?awie?stwem.

 
O┼Ťwiadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski PDF Drukuj Email

Ca?y Naród polski jednoczy si? w bólu i cierpieniu po katastrofie samolotu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Lechem Kaczy?skim, i delegacj? na obchody 70. rocznicy zbrodni katy?skiej.

Prezydent, wybrany bezpo?rednio przez naród, jest uosobieniem troski o to, co w Polsce najistotniejsze dla naszej tradycji, o?ywiaj?cej wspó?czesn? racj? stanu. Wype?niaj?c obowi?zki wobec Ojczyzny zgin?li wybitni synowie Narodu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni Prezydent na uchod?stwie, Szef Sztabu Generalnego i Biskup Polowy Wojska Polskiego, duchowni, tak?e innych wyzna?,  oraz liczni przedstawiciele ?ycia publicznego. Udawali si? oni do Katynia, by odda? ho?d zamordowanym ?o?nierzom, którzy wyznacza? b?d? przez d?ugie jeszcze lata kryteria obywatelskiej godno?ci oraz mi?o?ci Ojczyzny.

Wi─Öcej…
 
Lista ofiar katastrofy pod Smole?skiem PDF Drukuj Email

1. Lech Kaczy?ski, prezydent RP
2. Maria Kaczy?ska, ma??onka prezydenta RP
3. Ryszard Kaczorowski, by?y prezydent RP

Wi─Öcej…
 
Wielka tragedia Polski PDF Drukuj Email

 

Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki ??czy si? w bólu i ?a?obie ze wszystkimi Polakami po ?mierci Pana Prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego i Jego ma??onki Marii oraz prawie stu wa?nych osobisto?ci Pa?stwa Polskiego,  którzy zgin?li w katastrofie samolotowej pod Smole?skiem zd??aj?c na uroczysto?ci upami?tniaj?ce 70 - lecie Zbrodni Katy?skiej.

Wyra?amy g??bokie wspó?czucie wszystkim rodzinom prze?ywaj?cych tragedi? utraty kochanych i bliskich im osób.

 
O. Bogu┼Ť ┼╗ero pisze z Burundi.... PDF Drukuj Email

Ojciec Bogus┼éaw ┼╗ero, pracowa┼é na misjach w Ugandzie, po krótkim pobycie w Polsce i we Francji nominowany do pracy w Kongo. Wylecia? z Polski z pocz?tkiem listopada 2009r., jednak ze wzgl?du na sytuacj? panuj?c? w tamtym regionie znalaz? si? w Burundi, o czym pisze w poni?szej korespondencji. Jego pierwsze wra?enia z Burundi mo?na pozna? czytaj?c tutaj.

Drodzy Przyjaciele,

     Po roku milczenia przesy?am Wam drugi list z wiadomo?ciami ode mnie. Ten list zawiera du?o tematów zarówno wa?nych jak i tych opisanych z przymru?eniem oka. Tak bardzo chcia?bym napisa? do ka?dego z Was osobno, ale nie jestem w stanie. Przyjmijcie ode mnie ten list, jako dar mojej przyja?ni i modlitewnej ??czno?ci. Chocia? milcz? to nie zapomnia?em.

?YCZENIA
     Moje pozdrowienia p?yn? do was z serca dalekiej Afryki, z ma?ego kraju o nazwie Burundi. ?yczenia, do niektórych z was, ju? nie zd??? dotrze? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia,  ale najwa?niejsze aby?my duchowo spotkali si? tej Betlejemskiej nocy w naszej modlitwie. Szczególnie b?d? si? si? z Wami ??czy? podczas pasterki, któr? ja b?d? odprawia? z moj? parafialn? wspólnot? w Gitega, gdzie zosta?em pos?any, aby g?osi? Ewangeli?. Wierz?, ?e Syn Bo?y, który zst?puje na ziemi? aby nas zbawi? i dzieli? z nami trudno?ci ludzkiego ?ycia, hojnie nam pob?ogos?awi. Tak jak w ?yciu Maryi i Józefa, niech si? spe?nia w nas wola naszego Boga Ojca, który pragnie, aby?my Go mi?owali i kochali si? wzajemnie. Wszystkie inne ?yczenia: pokoju, szcz??cia, zdrowia, pieni?dzy maj? swoje ?ród?o w tej w?a?nie Mi?o?ci. ?aski otrzymane poprzez tajemnic? Bo?ego wcielenia niech przynios? Wam obfite owoce w Nowym 2010 roku.

Wi─Öcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 nast─Öpna > ostatnia >>

Strona 1 z 2