Home Warto przeczyta? -obejrze?
     

Zegar

Tylko członkowie PMALiczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Warto przeczytać- obejrzeć: Recenzje

Do przeczytania ksi??ek i obejrzenia filmów zach?ca  Magdalena Górska Kosicka, doktor n. medycznych, mi?o?niczka ksi??ek i Afryki.Pustynna odyseja PDF Drukuj Email

W ostatnim czasie na polskim rynku ukaza?o si? wiele filmów DVD po?wi?conych Afryce. Jednym z tych, które warto obejrze?, jest „Pustynna odyseja” zrealizowana przez National Geographic. Film przybli?a nam ?ycie jednego z  plemion afryka?skich – Tuaregów. Tuaregowie nale?? do grupy Berberów czyli rdzennej ludno?ci pó?nocnej Afryki i Sahary,  kochaj? wolno?? i od wieków prowadza koczowniczy tryb ?ycia. Zajmuj? si? wypasem owiec, kóz oraz wielb??dów, a tak?e transportem karawanowym. W przesz?o?ci przewozili z?oto, ko?? s?oniow? oraz eskortowali niewolników. W obecnych czasach wi?kszo?? z nich to osiadli rolnicy, jednak cze?? z nich co roku organizuje karawany transportuj?ce sol czy proso. Tuaregowie s? muzu?manami, ale w przeciwie?stwie do innych wyznawców tej religii, m??czy?ni zakrywaj? twarze cz??ci? swojego turbana. Obyczaj ten jest najprawdopodobniej zwi?zany z ochron? twarzy przed dra?ni?cym piaskiem pustyni oraz przed „z?ymi si?ami”, które zgodnie z wierzeniami tego plemienia wchodz? przez usta. Natomiast kobiety, które maja siln? pozycj? w spo?eczno?ci chodz? z odkrytymi twarzami. U Tuaregów istnieje hierarchiczna struktura spo?eczna. Najwy?sz? pozycj? maj? cz?onkowie rodów szlacheckich – imajeghen, którym podporz?dkowani byli wasale – imrad zajmuj?cy si? pasterstwem. Wysok? pozycj? ciesz? si? marabuci ( w islamie przewodcy duchowi) – ineslemen. Te dominuj?ce w?ród Tuaregów grupy ze wzgl?du na jasny kolor skóry nazywane bywaj? mianem bia?ych lub czerwonych Tuaregów. Czarnoskórzy Tuaredzy pe?ni? funkcje s?u?ebne, jednak w?ród nich wyj?tkow? pozycj? maj? rzemie?lnicy – ineden, b?d?cy te? lekarzami i stra?nikami tradycji. Niewolnicy – iklan byli osobist? w?asno?ci? przedstawicieli wcze?niej wymienionych grup. Dzi? cho? oficjalnie wyzwoleni cz?stokro? dalej s?u?? swym ,,patronom”.
„Pustynna odyseja” opowiada o pierwszej w ?yciu wyprawie dziesi?cioletniego Adama przez najwi?ksz? pustynie ?wiata Sahar?. Ch?opiec towarzyszy ojcu i wujowi w czasie pó?rocznej, morderczej w?drówki b?d?cej lekcj? ?ycia  oraz szko?? przetrwania. Zmaga si? z niezno?nym upa?em w dzie?, zimnem w nocy, musi ci?gle uwa?a? by nie zgubi? si? podczas piaskowej burzy oraz w bezmiarze piaskowych wydm odnale?? drog?.  W?druj? po sól, która jest obrobiona w specjalne p?yty, pakowana w sznury z plecionych traw, a nast?pnie transportowana na grzbietach wielb??dów i sprzedawana w napotkanych po drodze oazach.
Film ten przybli?a zwyczaje i tradycje Tuaregów, ludu od wieku owianego tajemnic?. U?wiadamia nam pot?g? „?yciowej m?dro?ci ” tego plemienia, które bez map i nowoczesnych urz?dze? nawigacyjnych potrafi przemierzy?  bezkresy najwi?kszej pustyni ?wiata. Polecam ten film wszystkim osobom interesuj?cym si? Afryk? i ceni?cym poznawanie odleg?ych kultur.

Opracowano na podstawie: Wikipedia wolna encyklopedia, dr Adam Rybi?ski Tuaregowie.
 

 
Beata Pawlikowska "Blondynka na safari" PDF Drukuj Email

„Blondynka na safari” to autorski przewodnik znanej polskiej podró?niczki i pisarki Beaty Pawlikowskiej, opisuj?cy jej spostrze?enia z wypraw na safari w RPA, Kenii i Tanzanii. Ksi??ka zawiera wiele wskazówek dotycz?cych bezpiecze?stwa, pogody, niezb?dnego ekwipunku. Dowiemy si? z niej tak?e gdzie i w jakim okresie najlepiej pojecha?, jak zorganizowa? w?asn? wypraw? oraz jakich cen oczekiwa?. Autorka podaje wykaz niezb?dnych i zalecanych szczepie?, w przyst?pny sposób opisuje najcz?stsze choroby wyst?puj?ce w Afryce oraz udziela wielu praktycznych rad jak si? przed nimi chroni?. Przedstawia tez najciekawsze parki narodowe oraz inne warte odwiedzenia miejsca. Pozycja ta ods?ania przed nami fascynuj?c? flor? i faun? Czarnego L?du. Beata Pawlikowska podaje najwa?niejsze informacje o wygl?dzie danego gatunku, jego zwyczajach, zachowaniu wzajemnych relacjach. Podaje tak?e wiele ciekawostek min sposób odstraszania ?yraf przez akacje, zsynchronizowane polowanie pelikanów czy likaonów. Autorka przytacza tak?e wierzenia oraz legendy zwi?zane z opisywanymi ro?linami i zwierz?tami. Dzi?ki temu przewodnikowi poznajemy codzienne ?ycie Afryka?czyków, ich j?zyk, styl ?ycia, odmierzanie czasu. Dodatkow? zalet? tej pozycji s? bardzo dobrej jako?ci zdj?cia wszystkich prezentowanych gatunków ro?lin i zwierz?t, znacznie u?atwiaj?ce ich rozpoznawanie oraz ludzi przy ich codziennych obowi?zkach doskonale oddaj?ce klimat opisywanych miejsc.
Ten, napisany w niezwykle interesuj?cy sposób przewodnik, mog? poleci? nie tylko osobom planuj?cym wyjazd do Afryki, ale wszystkim zainteresowanym tym kontynentem.

 
M. Grzesiewicz-Sa?aci?ska "Moja babcia Moatina" PDF Drukuj Email

Ma?gorzata Grzesiewicz-Sa?aci?ska urodzi?a si? w Warszawie i tam uko?czy?a Pa?stwow? Szko?? Muzyczn? II stopnia, a nast?pnie Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Muzyczn? – Wydzia? Kompozycji, Teorii i Dyrygentury. Od 1987r wyst?puje w kraju i za granic? jako solistka wykonuj?c repertuar pie?niarski. Koncertowa?a m.in. Demokratycznej Republice Kongo: Kinszasa 2001, 2007 oraz w Tunezji – Kartagina, Hammamet 2004.  Razem z pianist? Witoldem Wo?oszy?skim wyst?pi?a z referatem i koncertem podczas ?wiatowego Kongresu „Cia?o ludzkie – znak uniwersalny. Rytmy i ta?ce Afryki” w Krakowie (2005), a z organist? Jaros?awem Ciecierskim podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Afrykanistycznej w Pieni??nie. Artystk? ??cz? z Czarnym L?dem tak?e jej Afryka?skie korzenie, jej babcia ze strony ojca by?a córk? wodza ziem Bakule w Kongu.
      W pierwszej cz??ci ksi??ki „Moja babcia Moatina. W poszukiwaniu afryka?skich korzeni” Ma?gorzata Grzesiewicz-Sa?aci?ska przytacza wspomnienia z pobytu w Kongo swojego dziadka Witolda Grzesiewicza. W latach 30 XX wieku pracowa? on tam jako zarz?dca jednej z faktorii, w wolnym czasie uczestniczy? w polowaniach, obserwowa? ?ycie miejscowej ludno?ci, wykonywa? liczne zdj?cia, stanowi?ce obecnie niezwyk?y dokument Afryki pocz?tku XX wieku (wspomnienia te wraz ze zdj?ciami s? dok?adniej przedstawione w ksi??ce „Afryka Utrwalona”) . W 1931 roku po?lubi? g?uchoniem? Mouayetin’e, z któr? mia? syna Jana. Wiosn? 1938r wyruszy? wraz z dzieckiem do Polski i wi?cej nie zobaczy? si? ju? z ?on?.
    W drugiej cz??ci ksi??ki Ma?gorzata Grzesiewicz-Sa?aci?ska opisuje, w jaki sposób odnalaz?a swoich afryka?skich krewnych oraz opowiada o swoich podró?ach do Republiki Kongo.
    Wspomnienia Witolda Grzesiewicza doskonale oddaj? klimat Afryki lat trzydziestych, s? napisane w interesuj?cy sposób i zach?caj? do dalszego czytania. Dodatkowo ich warto?? podnosz? bardzo dobrej jako?ci fotografie. Niestety z opisów Ma?gorzaty Grzesiewicz-Salaci?skiej niewiele mo?emy si? dowiedzie? o wspó?czesnej Republice Kongo, autorka skupia si? g?ównie na tym co robi?a w Afryce, nie pisze o wspó?czesnych ludziach ich kulturze czy tradycjach.
    Moim zdaniem jednak z uwagi na ciekawe wspomnienia Witolda Grzesiewicza i doskona?e zdj?cia opatrzone dok?adnymi komentarzami ksi??k? warto przeczyta?.

 
Beata Pawlikowska "Blondynka na Czarnym L?dzie" PDF Drukuj Email

Beata Pawlikowska (ur. 11 czerwca 1965 r. w Koszalinie) jest znan? polsk? pisark?, podró?niczk?, dziennikark?. Przez wiele lat prowadzi?a po?wiecone podró?om programy radiowe i telewizyjne: „?wiat wed?ug blondynki”, „Podró?e z ?artem”, czy „Studio pogoda”. Beata Pawlikowska jest laureatk? wielu nagród  m.in. nagrody im. Arkadego Fidlera „Bursztynowy motyl” za ksi??k? „Blondynka w d?ungli” oraz nagrody im. Beaty Pawlak za ksi??k? „Blondynka na Kubie”.  Jej ksi??ki, w których opisuje swoje wyprawy ciesz? si? du?ym uznaniem czytelników.
„Blondynka na Czarnym L?dzie” to lekka i zabawna opowie?? o prze?yciach  autorki  z podró?y do Tanzanii. Wynaj?tym d?ipem przemierza ona sawanny i d?ungle, obserwuje w?drówki antylop, polowania lwów, poznaje rytua?y koczkodanów. Podró?niczka przybli?a nam tak?e obrz?dy i zwyczaje Buszmenów oraz Masajów.
Ksi??ka przedstawia wiele ciekawych informacji na temat flory i fauny parków narodowych Afryki, pozwala z bliska przyjrze? si? ludziom, którzy od wielu lat nie zmienili swojego trybu ?ycia, pozostali wierni tradycjom i obyczajom przodków. Dodatkowa zalet? tej publikacji s? doskona?ej jako?ci zdj?cia podpisane ciekawymi komentarzami.
Polecam t? pozycj? wszystkim, którzy marz? o wyprawie do Afryki, interesuj? si? dzik? przyrod? a tak?e osobom które chcia?by si? oderwa? od szarej codzienno?ci.

 
Kazimierz Nowak "Rowerem i pieszo przez Czarny L?d" PDF Drukuj Email

Kazimierz Nowak pozna?ski podró?nik, pasjonat wypraw rowerowych i fotografii, w latach 1931-1936 odby? samotn? podró? poprzez Afryk?. „Rowerem i pieszo przez Czarny L?d” to zbiór listów, korespondencji , relacji prasowych z tej niezwyk?ej wyprawy zebranych i chronologicznie uporz?dkowanych przez ?ukasza Wierzbickiego.
Kazimierz Nowak niestrudzenie przemierza pustynie, bezdro?a sawann, tropikalne lasy. Zmaga si? z dzik? przyrod?, pokonuje w?asne s?abo?ci.  Zachodzi do tubylczych wiosek, wys?uchuje murzy?skich legend, poznaje zwyczaje Tuaregów, Pigmejów, Buszmenów czy ?yj?cych po?ród bagien Szilluków. Dostrzega problemy i zmiany jakie zachodz? w lokalnych spo?eczno?ciach pod wp?ywem pieni?dzy i dóbr przywo?onych przez kolonizatorów.  Autor poprzez szczegó?owe, realistyczne opisy i liczne bardzo dobrej jako?ci zdj?cia doskonale oddaje klimat odwiedzonych miejsc oraz przybli?a kultur?  Czarnego L?du.
     Kazimierz Nowak w niezwyk?y sposób ods?ania przed nami cudown? krain? - Afryk? lat trzydziestych XX wieku. Przygl?daj?c si? zamieszczonym w ksi??ce fotografiom autora mo?na ujrze? szcz??liwego cz?owieka, który wierny swoim marzeniom, odnalaz? pod afryka?skim niebem ?cie?k? w?asnego przeznaczenia.

 
Kinga Choszcz "Moja Afryka" PDF Drukuj Email

„Docieramy do jednej z chat ze s?omiana strzech? w piaszczystej uliczce. Dostaj? spore ?ó?ko, które b?d? dzieli? z kilkuletni? córeczk? gospodarzy. Domy?lam si?, ze normalnie ?pi na nim co najmniej kilka osób.(..) Po raz kolejny zostaje przyj?ta przez ludzi, którzy nie pytaj?, kim jestem ani sk?d jestem, ale bez s?owa oddaj? mi swoje ?ó?ko.”
W ten sposób Kinga Choszcz, opisuje w „Mojej Afryce” pierwsz? noc sp?dzon? w Gwinea Bissu. Ksi??ka ta jest niezwyk?ym pami?tnikiem z samotnej podró?y autorki po Czarnym L?dzie. W barwny sposób opisuje ona swoje przygody – kupno bia?ego wielb??da oraz podró? na nim z Burkina Faso do Nigru czy przejazd z ekip? techniczn? uczestników rajdu Pary?-Dakar. Ale jest to tak?e ksi??ka o ludziach napotkanych przez King? Choszcz w czasie jej w?drówki: o ich codziennym ?yciu, marzeniach oraz bezinteresownej go?cinno?ci.
Pami?tnik Kingi Choszcz doskonale oddaje klimat miejsc, które zwiedza?a, w realistyczny sposób przedstawia obraz Afryki oraz przybli?a afryka?skie zwyczaje i obrz?dy. W ksi??ce zachwycaj? tak?e bardzo dobrej jako?ci zdj?cia, ?wietnie dobrane do tre?ci.
Pozycj? t? polecam nie tylko osobom interesuj?cym si? podró?ami czy kultur? Czarnego L?du, ale wszystkim którzy chcieliby zrealizowa? swoje marzenia. Dzi?ki tej ksi??ce zaczynamy wierzy?, ?e ka?dy z nas powinien pod??a? swoj? w?asn?, wymarzon? drog?.